SOS

SOS . . . – – – . . . MAYDAY

Въпреки старателната предварител­на подготовка на плаването и въпреки всички предпазни мерки случват се нещастия, с които не можете да се справите сам. Гори двигателят, нощем сте загубили човек в морето, някой от екипажа е тежко ранен, пробит е кор­пусът и не можете да спрете водата…

Много са бедите, които могат да ви сполетят. Щом съществува неминуема опасност плавателният съд да загине или е застрашен човешки живот, няма място за колебание – дава се сигнал за бедствие.

Не мислете, че решението да искаш помощ се взема лесно. Поради чужда­та намеса последствията винаги са тежки. Решението трябва да назрее при крайна нужда: едва когато вашата самоувереност и моряшки познания са изчерпали всички възможности за спа­сяване на съда и живота на екипажа. Безброй са случаите, когато морепла­ватели без чужда помощ са отвели благополучно в убежище едва крепя­щи се аварирали съдове. Обратното също се случва често: „големи моряци“ биват прибрани от спасителния вертолет, а техните плавателни съдо­ве, здрави и читави, продължават да плават сами, докато случайно ги срещ­не някой кораб и ги вземе като дар от морето. Не губете хладнокръвие, не прибягвайте до SOS, докато положе­нието не стане безнадеждно! Мъгла, незначителна пробойна, строшено кормило, повреден двигател (което е равнозначно на безветрие за яхтите) не са основание за искане на помощ.

Не забравяйте, че спасяването на вашия или на екипажа живот е безус­ловно, общочовешко задължение. Както всеки в морето, така и вие, ако не помогнете на изпаднали в беда моряци, ще бъдете съден и осъден. Но спасяването на плавателния съд е дру­го нещо, то е сделка. Никой не е задължен да прибере или да провлачи вашия аварирал съд, ако не му се заплати за това. В Средиземно море за провлачване на повредена 10-метрова яхта (без договор за спасяване) се заплаща по 300 долара на миля. Няма да се спираме на юридическата страна на спасяването; каква част от стой­ността на плавателния съд и от ценно­стите, които носи, става собственост на спасителя, колко ще ви заплати застрахователят, ако изоставите съда си, и други невесели и доста сложни взаимоотношения, уредени от законо­дателството.

Да предположим, че сте загубили контрол над положенето, вече нямате други възможности и твърдо сте реши­ли да искате помощ. Преди да изпол­звате някой от начините за сигнализа­ция, трябва да си изясните каква по­мощ ще искате. Необходима е трезва преценка на положението. При бурно море или след авария, когато човек е изчерпал силите си, трудно се прави реална равносметка. А това е много необходимо, защото цената, която после ще плащате, е много различна. Казано с две думи, трябва да имате твърдо становище: спасяване ли иска­те или съдействие. Когато човек е в беда, мисли, че който и да е начин за искане на помощ може да свърши работа. Това съвсем не е така, ето защо в Международната конвенция за защита на човешкия жи­вот на море са предвидени много сиг­нали за бедствие:

 1. Оръдейни или други взривни сиг­нали, произвеждани през интервали от една минута.
 2. Ракети или гранати, изхвърлящи червени звезди, изстрелвани по една в кратки интерали от време.
 3. Сигналът SOS (…–…), даван от каквато и да е сигнална система (звукова, светлинна, радио).
 4. Съчетание от флаговете NC/ November – Charlie / на международния сигнален код.
 5. Сигнал, състоящ се от квадратен флаг и под (или над) него черна топка или друго нещо, наподобяващо топка.
 6. Видим пламък, например запале­ни в кутия парцали с нафта или смола, факел (фалшфойер) и др.
 7. Оранжев дим, изпускан от спе­циална димка.
 8. Червени парашутни ракети или червен факел (фалшфойер).
 9. Бавно повтарящо се повдигане и спускане на хоризонтално изопнати встрани ръце.
 10. Радиотелеграфен алармен сиг­нал.
 11. Радиосигнали, излъчвани от бедствени буйове SART , EPIRB. /Това е малка херметически затворена кутия (естествено, че плава и тежи не повече от 1 кг). Щом се натисне буто­нът, кутийката започва да излъчва ава­рийни сигнали на честотите 406, 025 MHz и 121,5 MHz . Батериите на буя осигуряват неговото непрекъснато действие в продължение на 100 часа./ Повечето яхти и някои моторни катери са снабдени с УКВ- радиотелефон. Наистина той има ма­лък обсег на действие (чуваемост), но е чудесно средство за искане на помощ. С радиотелефона имате и обратна връзка знаете дали са ви чули и идват ли на помощ. Безценното качество на радиотелефона е възможността да уточните каква помощ искате. Напри­мер ако искате спасяване, излъчвате MAYDAY / Мейдей /, но ако имате нужда само от съдействие, тогава излъчвате ПАН – ПАН.

MAYDAY / Мейдей не означава майскиден J /, юридически е обвързано с понятието за неминуема гибел на хора. При такъв сигнал всеки капитан (отнася се и за вас) е длъжен веднага да окаже безплатна помощ на хората. Властите изпращат спасителни средс­тва (катери, кораби, самолети) и коор­динират отклоняването от курса и на­сочване на най-близките до бедствие­то съдове. За всички тези отклонения на кораби или изпращане на спасители се заплаща както за издръжката на корабите (гориво, заплати и др.), така и за закъсняването на превозваните стоки. Тези средства не се възстановя­ват на корабособствениците или на властите. Затова преди да излъчите MAYDAY, помислете добре: наистина ли е заплашен човешки живот.

Морско изпълнение на УКВ-радиотелефон има честоти от 156 до 162 MHz , стационарните са с мощност до 25 вата и в зависимост от условията и височината на антената могат да осъществят връзка до 100 мили. Пре­носимите модели на УКВ-радиотелефони обикновено имат мощност 1 ват и обхватът им е до 20 мили.

СИГНАЛИТЕ ЗА БЕДСТВИЕ СЕ ИЗЛЪЧВАТ НА 16-И КАНАЛ. За то­ва той трябва да е максимално свобо­ден. Не приказвайте много с приятели какво е времето или колко риба сте уловили; през това време някой може да иска помощ, а вие сте задръстили ефира. При нормални условия 16-и канал служи само за установяване на връзка, т.е. да си определите на кой канал ще проведете разговора и ведна­га да го освободите. Този канал е аварийната честота.

Строго спазвайте следната последо­вателност на ритуала за искане на помощ:

 1. MAYDAY / Мейдей / ,… MAYDAY … MAYDAY
 2. THIS IS …. – Името на плавателния съд.
 3. POSITION – Местоположе­ние: географска широчина и дължина или истински пеленг и разстояние към известен географски пункт. (Напр. „На 23 мили 080 градуса към нос Емине“.)
 4. Естеството на бедствието… (по­жар, пробойна и пр.).
 5. От каква помощ се нуждаете … – да бъде спасен екипажът, бърза меди­цинска помощ и др.
 6. Намерението на капитана… – да напусне съда, да се движи към брега, да чака на дрейф и др.
 7. Допълнителни сведения, улесня­ващи спасителите… – вид и цвят на плавателния съд, околните условия и др.

Няма да е излишно да напомним, че съобщенията трябва да са кратки, ясни и членоразделно произнесени. Не кре­щете, така няма да увеличите района на чуваемост! Запомнете последователността на „ритуала“, напишете го едро и в пласт­масов плик го залепете до или върху радиотелефона, за да ви е под око. MAYDAY се излъчва не само когато искате помощ, защото неминуема ги­бел заплашва вашия плавателен съд, но и когато това се отнася до друг (близо до вас) плавателен съд, който сам не може да излъчи сигнала за бедствие: например няма радиотеле­фон, мачтата (антената) е паднала, акумулаторите са изтощени и др. MAYDAY се излъчва и когато е необ­ходима допълнителна помощ освен тази, която вече се дава. Например спасителния кораб не може да ви приб­лижи поради наличие на скали и е необходимо да дойде вертолет. Съществува ли и най-малко съмне­ние за наличие на неминуема гибел, вместо MAYDAY се излъчва ПАН … ПАН… ПАН. Това е сигнал за помощ или по-конкретно за съдействие, кога­то не е заплашен човешки живот. Обикновено ПАН се излъчва, за да се съобщи много спешно известие, свър­зано със сигурността на съда или на хората, намиращи се на борда. Напри­мер когато двигателят е аварирал и е необходимо провлачване на съда, ко­гато човек е ранен и трябва да се евакуира, но не да се спасява жи­вотът му. Излъчването на ПАН.. .ПАН.. .ПАН е със същата пос­ледователност и изисквания както при MAYDAY, но вместо три пъти да се повтаря MAYDAY, се изговаря Пан. Излъчванията (MAYDAY и ПАН) се повтарят, докато се получи потвър­ждение, че са приети от съответна спасителна организация. Щом чуете, че се излъчва MAYDAY или ПАН, веднага прекратете всякак­ви разговори по ефира, за да бъдат чути сигналите от спасителите на бре­га. Три минути след като цялото съоб­щение е излъчено и няма потвържде­ние, че е прието, ваш дълг е да започне­те препредаване на съобщението за бедствие. Препредавате (през интерва­ли от 5 – 6 мин), докато се получи потвърждение или докато друг радио­телефон (по-мощен или по-близо до брега) поеме препредаването – това е моряшка солидарност, която няма за­що да се пояснява. Ако след като сте дали MAYDAY или ПАН, положението се промени и вече нямате нужда от помощ, веднага обявете анулиране на бедствения сиг­нал чрез многократни излъчвания, до­като получите потвърждение. Така ще спестите излишно придвижване на спасителите, защото в същото време някой друг може би се нуждае от помощ.

Дългогодишната практика на море е доказала, че за малките плавателни съдове, които нямат радиотелефон, искането на помощ най-ефикасно се осъществява с видими средства (пиро­техника). Трябва да познавате въз­можностите на видимите сигнали и да ги използвате при различни обстоя­телства. Например нощно време раке­тите са многократно по-ефикасни, от­колкото денем. От тази гледна точка сигналите за бедствие условно могат да се разделят на две: тези, с които ще привлечете към себе си внимание и ще обявите тревога, и тези, чрез които възможно най-бързо ще насочите към себе си кораба или вертолета, който ви идва на помощ. Като започнем от най-ефикасните, ще характеризираме сигналите за бедствие, които са най- подходящи за обявяване на тревога – равнозначно на MAYDAY.

Червена парашутна ракета. До­стига височина 300 метра. Продължи­телността на светене е 30-40 секунди. Вижда се на 20 мили.

Пистолетна червена ракета. Висо­чина – 150-200 м. Продължителност – 5 сек. Видимост – 7 мили.

Ракета с две червени звезди. Висо­чина – 80 – 100 м. Продължителност – 4-6 сек. Видимост – 7 мили.

Факел (фалшфойер). Продължи­телност – 60 сек. Видимост – 3 – 5 мили.

Квадратен флаг с топка под (или над) него. Различава се от 3 – 5 мили, много по-добре отколкото съчетание­то на флаговете от международния сигнален кодекс.

Блик от огледало. Макар и трудно (необходимо е слънце), огледалата, които има във всеки спасителен сал, действително вършат работа. С тако­ва огледало можете да привлечете вниманието на минаващ кораб дори на 5 – 6 мили.

За да насочите към себе си спасите­лите, освен изброените сигнали може­те да използвате още и:

Флуоресцентна боя, размиваща се във водата. При ясно и тихо време прави обширно, добре видимо петно.

Димка, изпускаща оранжев дим, но при силен вятър димът се разсейва и няма ефект.

Сигнализиране с електрическо фе­нерче: три точки – три тирета – три точки. Това всеки го разбира, но има ефект само нощем.

Повдигане и спускане на изопнати встрани ръце.

Когато използвате пиротехнически­те средства, е необходимо да внимава­те много. Пазете ги на лесно достъпно място (но не и за децата), далеч от огън. Начинът, по който се задействат ракетите и факлите, е разбираемо изобразен (или написан) върху самите тях.

ВНИМАНИЕ! – не забравяйте три­те основни правила за изстрелване на ракети:

ДЕЙСТВАЙТЕ С РЪКАВИЦИ. За да не обгорите ръцете си.

УБЕДЕТЕ СЕ КЪМ КОЯ СТРА­НА СЕ ИЗСТРЕЛВАТ. Стрелките върху тях показват посоката на из­стрелване, но нощем можете да сбър­кате и да се нараните тежко.

ВИНАГИ ДРЪЖТЕ С ДВЕ РЪЦЕ РАКЕТАТА. Откатът е неочаквано силен. Насочвайте я нагоре, под ъгъл спрямо вятъра, по такъв начин, че да отиде в посоката, откъдето очаквате помощ.

12418948_831120463676784_7575731142909679952_o

Дневни и нощни сигнали за бедствие:

 1. Слънчеви бликове чрез огледало
 2. Автоматична „светкавица“към спасител­ните кръгове
 3. SOS с рог за мъгла
 4. Оранжеви димки
 5. Флуоресцентно оцветяване на водата
 6. Флаговете NC
 7. Квадратен флаг и топка
 8. Черен квадрат н точка на оранжев фон
 9. Бавно повдигане и спускане на изопнати встрани ръце
 10. Пистолетни ракети – червени
 11. Бедствен радиобуй
 12. MAYDAY на 16-и канал по УКВ-радиотелефон
 13. Червен факел (ръчен)
 14. Червени парашутни ракети
 15. Ракети с две червени звезди
 16. Електронна светкавица

Асен Дремджиев