Лавировката

Том Дъв

Един от първите уроци в наука­та, как да плаваме, е този, че ветро­ходната яхта не може да върви срещу вятъра. Ако насочите носа й срещу него, тя ще спре и ветрила­та ще се развеят като знамена. Ветроходците достигат до место­назначението, като плават в лавировка първо на единия халс, а след това на другия. При плаване на остър курс спря­мо вятъра настройката на ветри­лата не е сложна. Те се нагласяват веднъж на всеки халс, като са нуж­ни корекции на курса, за да рабо­тят оптимално. Основното при уп­равление на лавировка е курсът на лодката да е възможно най-остър спрямо вятъра, без да се губи ско­рост. Това става, като натегнете грот и генуа шкотите така, че ветрилата да са близо до диаметрал­на равнина (ДР) на лодката. Повечето яхти лавират със стаксел, който почти докосва краспиците, и с грот гик, сочещ ръба на входния люк. Внимателно насоче­те носа на лодката към вятъра, като наблюдавате началото на вътрешната страна на стаксела. Когато той започне да се набръч­ква и огъва, сте се насочили твърде много срещу вятъра. Леко върнете в положение да се изпънат отново ветрилата. Ако те са настроени правилно, гротът ще започне да се набръчква в същото време, когато се наруши и формата на предната част на стаксела. Регулирането на ветрилата е по-лесно, ако се поставят т. нар. инди­катори (тънки лентички от лека материя) от двете страни на вет­рилото, приблизително на 1/3 от височината му от палубата.Ъгълът между желания курс и курса при лавировката би тряб­вало да бъде около 45°. Необходи­мо е да проверите ветровите инди­катори на топа на мачтата и вантите, за да се убедите в посоката на вятъра (уиндексът със странични рамена на 45° е голяма придобивка при лавировка). Индикаторите (от тънки ленти) ще показват ъгъл около 45° от ДР при условие, че крайната точка е точно срещу вя­търа. Ако настоящият ви курс е 45° спрямо посоката на вятъра, но­вият курс на другия хале ще бъде отново 45°. Следователно ще пра­вите завой (смяна на халса) на 90°.

Преди смяна на халса намерете земен ориентир, който е на прав ъгъл спрямо ДР на лодката. След завоя трябва да се насочите в посо­ка към ориентира. Преди да започнете промяната на курса, повторете си на ум после­дователността на действията. Да­йте сигнал на екипажа за началото на поворота (завоя), ос­вободете „стария“ стаксел-шкот, продължете маневрата, докато екипажът настройва новия. На малки лодки поддържайте опти­мален крен чрез преместване към наветрения борд. Когато подгот­вите маневрата си, изпълнението й ще стане автоматично и без изне­нади. За да запазите скорстта на лодката, започнете поворота с ле­ко налягане върху щурвала или румпела. Постепенно увеличете скоростта на завоя, докато лодка­та е срещу вятъра. След това за­почнете да изправяте кормилото. Когато лодката бъде на новия крус, кормилото трябва да е в сре­дата. Намалете движението му, за да престане влаченето на вода. Опитайте се да чувствате естестве­ните маневрени качества на лодка­та. Когато ветрилата са настроени точно, индикаторите ще са успо­редни и ще сочат точно назад. За да се разбере „точката“ на наруша­ване на работата на ветрилата при плаване на остри курсове, се прави серия от малки промени в курса. Стакселът е по-чувствителен към промените на вятъра от грота. Създайте си навик да използвате предния край на стаксела като кри­терий за курса спрямо вятъра.

ЛАВИРАНЕТО

След като изминете известно разстояние на единия халс, трябва да обърнете на другия и да плавате на него. Гротът ще се премести на другия борд на лодката без проме­ни, но стакселът трябва да се пренастрои. Когато се прави завоят, освобождава се подветреният шкот и стакселът се настройва с наветрения. Важно е избирането на точния момент на извършване на това. Ако стакселът е настроен твърде бързо, той ще застане обратно срещу вятъра и лодката ще спре. Ако се нагласи твърде бавно в началото, ветрилото няма да работи оптимално и ще са необхо­дими големи усилия да се донастрои. Има два секрета за шлифовене на лавировъчната техника:

първо – предвидливи и внимател­ни движения, второ – съставяне на предварителен план. Мислено се поставете извън лодката и си пред­ставете последователността на действията. Едва след това извър­шете завоя. Преди лавировка погледнете първо точката, която искате да достигнете. Забележете ъгъла ме­жду курса на вашата лодка и мис­лената линия, свързваща началната и крайната точка.

Кога да лавираме?

Ако питате опитен шкипер дали е по-добре да направите два дълги халса до зна­ка или множество по-малки, отго­ворът ще бъде: „Стойте близо до прекия курс.“ Отклонение на голе­ми разстояния от него ви излага на по-големи загуби или печалби от останалите. Така вие също се отда­лечавате от директния път до крайната точка. Движението бли­зо до пряката линия изисква честа смяна на курса. От добре изпълнен поворот лодката губи малко ско­рост, от небрежните се губи много. Късите халсове изискват добра техника при лавиране. Изминете две или три лодъчни дължини, обърнете на другия халс и повто­рете маневрата колкото пъти мо­жете, докато лодката спре. Опитен ветроходец може да лавира на къ­си халсове много време, без да спира лодката, докато новакът може да спре на втория или третия път. Тайните са отново плавност и предвидливост. За да тренирате къси халсове, изберете буй точно срещу вятъра. Плавайте към него, като сменяте халсовете толкова често, колкото е възможно. Всеки път използвайте брегови знаци на 90° спрямо вашия курс. При про­мяна в посоката на вятъра можете да промените халса или да проме­ните курса на същия халс. Посока­та на изменение на вятъра опреде­ля какви действия да се предприе­мат. Ако смяната на посоката кара стаксела да се набръчква в предна­та си част и индикаторите на вантите сочат назад, това е заход, т. е. вятърът се е завъртял срещу носа на лодката и трябва да смените халса. Ако индикаторите увеличат ъгъла си спрямо ДР, това е отход и е необходимо да качите срещу вятъра. Основно правило е да се проме­ня халсът при заходи, а при отходи да се управлява на по-остър курс спрямо пряката линия. Преди смя­на на халса се убедете, че вятърът действително променя посоката си, а не вие да сте се отклонили от курса. Управлението при лавировка трябва да е внимателно, плавно, леко и в тон с естествената повратливост на лодката.

10460838_828160197306144_8593669157232617299_o